bg1.gif
 
Algemene en bijzondere voorwaarden steigerbouw.be
 
Eenmanszaak, Christophe Wimme met maatschappelijke zetel te
Torhoutsesteenweg  40b 8210 Zedelgem,  de  gebruiker van  de
algemene voorwaarden, verkoper, verhuurder, hierna vernoemd
als steigerbouw.be
 
   
1. Toepassingsvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overgemaakte orders
en opdrachten.De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het
enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden zelfs
indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze
vertegenwoordigers zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij
door ons werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige
punten deze algemene voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden
hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de medecontractant. Voorwaarden overeengekomen op schriftelijke
wijze in specifieke koop-, huur-, en onderhoudcontracten van
steigerbouw.be zullen steeds voorrang hebben in zoverre dat ze
afwijken van de hier omschreven voorwaarden.
 
2. Offerte en orderbevestiging
Tenzij schriftelijk anders is vermeld gelden onze offertes slechts ten
titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, doch
verbindt ons slechts schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of
beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf
van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 5
dagen van deze bevestiging.
 
3. Beschrijvingen, enz.
Tenzij schriftelijk anders is bedongen gelden onze gegevens slechts
als benaderende beschrijving van onze producten en diensten en
kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard dan ook, nooit
door de koper/huurder ingeroepen worden om hetzij de afneming of
de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding
te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, niet aansprakelijk gesteld worden wegens
de eventuele ongeschiktheid van onze producten en diensten voor
de speciale doeleinden waartoe ze door de koper/huurder bestemd
werden.
 
4. Leveringstermijnen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door ons
opgegeven leverings-termijnen steeds benaderd doch niet
bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove
fout in onze hoofde, vertraging in de levering slechts dan
aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand
en schriftelijk overeengekomen wordt. Zelfs indien onder beding
van schadevergoeding een bindende leveringstermijn
overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone
omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onrusten, brand
of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het
vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of
werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of
elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming
van onze orderleveranciers, enz. deze opsomming zijnde niet
beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te
schorten totdat de bedoelde omstandigheden een einde genomen
hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren,
hetzij aan de verkoop/verhuur te verzaken, zonder dat noch in het
ene noch in het andere geval de koper/huurder enigerlei recht op
schadevergoeding zal kunnen laten gelden en slechts recht zal
hebbenop teruggave van het voorschot, zonder intresten.
 
5. Transport, risico en afneming
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gebeuren al onze
leveringen steeds af depot en is het transport steeds voor
rekening en risico van de medecontractant. Tenzij schriftelijk
een andere termijn is bedongen moeten de gekochte goederen
worden afgenomen ten laatste 8 dagen na terbeschikkingstelling.
Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn gebeurd
dan zijn wij gerechtigd na ingebrekestelling naar onze keuze, hetzij
de verkochte goederen te factureren en er betaling van te
vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te
beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening
en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en
zullen wij gerechtigd zijn, behalve de verkoopprijs, alle uit deze
maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te
brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en
onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30%
van het bedrag van de verkoop. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen vangt de huur aan en neemt een einde op de
vermelde datum mits teruggave van al de goederen aan de
verhuurder op depot.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over
nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en
penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de, nog niet
volledig betaalde, goederen op geen enkele wijze beschikken, maar
in het bijzonder kan hij ze niet aan derden inonderpand geven of in
eigendom overdragen.
 
7. Stellen van zekerheid en schorsen van levering
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigd de
koper/huurder ons altijd om zekerheid te stellen, d.w.z. alvorens te
leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het
nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze
garantie niet gesteld is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op
te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper/huurder niet
voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds
uitgevoerde leveringen.
 
8. Waarborg en klachten
Alle nieuwe producten zijn gewaarborgd voor verborgen
gebreken voor een periode van twaalf maanden vanaf de
levering of, in geval van afhaling, vanaf het ogenblik waarop
ze ter beschikking van de klant worden gesteld, tenzij anders
overeengekomen. In geval van toepassingen van de waarborg
zijn de verplichtingen van de leverancier beperkt tot de
.
herstelling, of vervanging van het defecte onderdeel van het
product. Eventuele transportkosten zijn evenwel ten laste van
de klant.

De waarborg is niet van toepassing:
a. Voor defecten of schade veroorzaakt door een ongeval,
     niet- naleving van de gebruiksvoorschriften, gebruik voor
    doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn,
    gebruik van onderhouds- of verbruiksproducten van
    onaangepaste kwaliteit;
b. Voor tussenkomsten die tot het normale onderhoud behoren;
c. Voor stukken onderhevig aan slijtage met een normale
    gebruiksduur die korter is dan de waarborgperiode.
d. Wanneer de producten niet volgens de voorschriften van de
    leverancier werden onderhouden.
 
9. Specifieke huurvoorwaarden
Bij verhuring heeft de klant de uitrusting grondig onderzocht en
in volmaakt goede staat van werking ontvangen. Hij gaat ermede
akkoord zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij
kennis heeft genomen bij ontvangst van de uitrusting. Hij
machtigd de verhuurder om toezicht uit te oefenen op het
normaal gebruik van de uitrusting, waar deze zich ook bevindt,
en bij vastgesteld misbruik of gevaar tot verwijdering ervan op
zijn kosten over te gaan. De klant gaat ermede akkoord alle
schade aan de uitrusting tijdens de duur van het contract te
vergoeden, gewone slijtage uitgezonderd. Bij gebeurlijk verlies,
gehele of gedeeltelijke schade zal de klant de verhuurder
schadeloos stellen op basis van de cataloogwaarde van de
uitrusting. De klant gaat tevens akkoord om schade berokkend
aan personen of zaken te vergoeden en de verhuurder te
vrijwaren van klachten van welkdanige aard die het gevolg
zouden zijn van het gebruik of bezit van de uitrusting met
inbegrip van elke eis tot vergoeding wegens rechtstreekse- of
gevolgschade. De klant verbindt zich ertoe de verhuurder
onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke poging tot
verwijdering of beslag, om hem schadeloos te stellen voor alle
nadelige gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. Onder-
verhuring of verwijdering uit een contractueel vastgelegde plaats
van gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de verhuurder.
 
10. Prijzen tarieven
De prijzen worden uitsluitend ten titel van inlichting gegeven.
De toegepaste prijs zal diegene zijn van het tarief in voege op
de dag van de levering. De prijzen zijn netto te beschouwen,
vóór leveringen in onze werkplaatsen afgehaald, alle onkosten
en taksen zijn ten laste van de klant. Indien de prijs, zonder de
taksen, van het materiaal op de dag van de levering, meer dan
15% hoger is dan de in voege zijnde prijs op het ogenblik van de
bestelling kan de klant deze opzeggen. In dit geval zal hij slechts
recht hebben op terugbetaling van het voorschot zonder intresten
of welkdanige schadeloosstelling. Inzake verhuring gaat de klant
ermede akkoord dat de tarieven welke dit contract voorziet
berekend worden op basis van acht ( 8 ) uren per dag, vijf ( 5 )
dagen van acht uren per week of tweeëntwintig ( 22 ) dagen van
acht uren per periode van dertig ( 30 ) opeenvolgende dagen.
Indien de uitrusting langer gebruikt wordt dan hierboven voorzien,
zal het tarief van de overuren berekend worden op de hierboven
opgegeven basis van pro-rata berekening.
 
11. Betaling, wanbetaling, voorschotfacturen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling
van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, contant te
geschieden op ons kantoor. Wanneer de levering in twee of
meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte
afzonderlijk gefactureerd worden. De niet- betaling op de
vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk
en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper/huurder
opeisbaar. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door
het indienen van een klacht. Iedere factuur die niet binnen de
acht dagen na verzending door de klant schriftelijk wordt betwist,
wordt beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Elk niet op de
vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege rente opbrengen
aan 12% per jaar. Daarenboven zullen, na een vruchteloze
ingebrekestelling, de aldus verschuldigde bedragen verhoogd
worden met 10% met een minimum van 150 euro en een
maximum van 2000 euro. Bovendien zal de waarborg van
steigerbouw.be evenals het leveren van enige prestatie door
haar geschorst worden tot volledige betaling, en dit, zonder dat
deze schorsing de waarborgperiode kan verlengen. Indien de
voorschotfactuur betaald wordt binnen de tien dagen na
ontvangst houdt steigerbouw.be zich het recht voor om
verdereuitvoering van de bestelling op te schorten tot volledige
betaling van de voorschotfactuur. Het hierboven bedongene
houdt geen verzaking in aan ons recht om in geval van
wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van
deverkoop/verhuur met schadevergoeding te vorderen.
Telkens een verkoop/verhuur ingevolge een welkdanige fout
of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken
wordt of niet tot uitvoering komt, zal deze ons wegens uitgezette
kosten en gederfde winst een forfaitaire en onverminderbare
schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het
bedrag van de verbroken verkoop/verhuring of gedeelte ervan,
dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te
vorderen van de kosten welke wij mochten te maken hebben
om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun
oorspronkelijke staat te brengen.
 
12. Bevoegdheid
Alle geschillen waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding
zou kunnen geven zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de
rechtbanken van Brugge behoren.
 
  Voorwaarden bij montage en demontage
   
1. 
De aanvraag van de vergunning(en) voor het plaatsen van een steiger op de openbare weg, de signalisatie en de naleving
van  de plaatselijke  voorwaarden van de  dienst verkeersbelemmering  zijn ten laste van de klant. De klant dient in het
bezit te zijn van de nodige vergunning(en) vóór de aanvang van de montage. Kosten of boetes die voortvloeien uit het
niet naleven van deze voorwaarden zijn ten laste van de klant.
   
2. 
Er dient parkeerruimte te worden voorzien vlakbij de werf zowel bij de montage als bij de demontage. Wanneer er geen
parkeerruimte voorzien is zal de (de)montage niet kunnen plaatsvinden en zullen er kosten worden aangerekend. Indien
er parkeerverbod voorzien werd tijdens de montage dan dient deze ook van kracht te zijn tijdens de demontage.
   
3. 
Indien  een  montage  slechts  gedeeltelijk  mag  uitgevoerd worden  dan  is de
offerte niet  meer geldig en dient er een nieuwe offerte te worden opgemaakt.
   
4. 
Indien de toegankelijkheid tot de montageplaats tijdens de montage en/of demontage moeilijker of onmogelijk
is  door  wijzigingen  die  aangebracht  zijn nadat de offerte werd opgemaakt, dan zullen de kosten die hieruit
voortvloeien worden angerekend.
   
5. 
Aanpassingen aan de constructie of bijkomende montages die afwijken van de originele
offerte  zullen  in  regie  worden  aangerekend  aan 40 euro  exclusief btw per manuur.
   
6. 
De klant of zijn onderaannemers houden zich eraan de gebruiksvoorschriften na te leven
en het steigermateriaal niet te gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn.
   
7. 
Vanaf  het  moment  dat  de  constructie gewijzigd wordt door de klant of door
zijn onderaannemers vervalt alle aansprakelijkheid tegenover Steigerbouw.be.
   
8. 
Alle onderdelen worden tijdens de montage verankerd  tegen het wegwaaien bij storm. Steigerbouw.be  kan dus
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, steigermateriaal en de omgeving die voortvloeit uit
wijzigingen die aan de steiger werden aangebracht  door de  klant of zijn onderaannemers. Beschadigd materiaal
zal aangerekend worden op basis van de nieuwprijs van de onderdelen.
   
9. 
De steiger dient verankerd te worden in de gevel d.m.v. pluggen m14 en oogvijzen. Schade aan de gevel ten gevolge
van  het  aanbrengen  of verwijderen van  de verankeringen is ten laste van de klant. Het opvullen van de boorgaten
en het eventuee l herstellen van de gevel  bij de demontage  is ten laste van de klant. Indien gevraagd kunnen wij de
boorgaten opvullen maar zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de afwerkingsgraad.
   
10. 
Bij  montages  op  daken  of  toegang  tot  de  montageplaats  via  het  eigendom  van
derden dient de klant in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating van de eigenaar.
   
11. 
Steigerbouw.be kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk  gesteld worden voor schade aan
veranda's, dakconstructies of dakbedekkingen en de kosten die hieruit voortvloeien ten gevolge van de
montage, demontage of gebruik van de steiger door de klant of zijn onderaannemers.
   
12. 
Plaatsen  van  crepi op onze steigers  wordt  niet  toegestaan tenzij schriftelijk overeengekomen. Indien dit
toch het geval zou zijn dan zullen alle kosten voor het schoonmaken van het materiaal aangerekend worden.
   
13. 
De steiger dient zich bij de demontage in dezelfde toestand te bevinden als bij de montage. Indien de demontage
niet op een veilige manier kan gebeuren ten gevolge van wijzigingen  die aangebracht werden aan de constructie
door  de klant  of zijn onderaannemers  dan  zullen er  kosten  aangerekend worden voor het in de oorsponkelijke
toestand brengen van de constructie.
   
14. 
De steiger dient gereinigd  te  worden  vóór de demontage  zodat er zich geen steengruis of andere voorwerpen
meer op de steiger bevinden. Steigerbouw.be kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade
aan personen, materiaal en de omgeving ten gevolge van vallende voorwerpen tijdens de demontage.
   
15. 
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor beschadigd, verloren, verdwenen of gestolen
steigeronderdelen ongeacht de reden. Inclusief  brand  of  stormschade zonder dat de klant zich op
overmacht zal kunnen beroepen. Het materiaal zal aangerekend worden op basis van de nieuwprijs
van de onderdelen.
   
16. 
De kosten voor een berekeningsnota die afwijkt van de standaard berekeningsnota is ten laste van de klant.
 
 
bg3.gif
bottom_01.jpg bottom_02.jpg bottom_03.jpg
bottom_04.jpg
steigerbouw
bottom_06.gif