Scroll naar Steigerbouw.be
Steigerbouw.be, uw partner voor het monteren van gevelsteigers, trappentorens,… in Brugge en omstreken!

Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van Steigerbouw.be

 
Contactgegevens en maatschappelijk zetel:
 
Pathoekeweg 1A 
8000 Brugge 
T. +32 475 46 39 78 
 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0741.890.543
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 


Intellectuele eigendomsrechten

 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan "Steigerbouw.be" of rechthoudende derden.
 


Beperking van aansprakelijkheid

 
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 
"Steigerbouw.be" levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal "Steigerbouw.be" de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. "Steigerbouw.be" kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. "Steigerbouw.be" geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. "Steigerbouw.be" kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. "Steigerbouw.be" verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van "Steigerbouw.be" gevestigd is, bevoegd.
 


Privacybeleid

 
VERWERKINGSDOELEINDEN:
"Steigerbouw.be" verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 
RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1(b), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
 
OVERMAKEN AAN DERDEN:
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met "Steigerbouw.be" verbonden zijn of met enige andere partner "Steigerbouw.be"; "Steigerbouw.be" garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
 
BEWAARPERIODE:
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS:
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@steigerbouw.be

DIRECT MARKETING:
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHT:
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Het monteren van steigers is maatwerk en elk
project is anders. Daarom kan een montage
niet in een prijslijst  worden vernoemd. Elke
montage moét worden voorafgegaan door een
nauwkeurige opmeting ter plaatse.


Vraag uw online offerte aan
Contacteer ons voor al uw vragen via:

T. +32 50/60.79.70
E. info@steigerbouw.be
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer